• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

CLLD pristup

Pristup zasnovan na karakteristikama područja

Pristup na osnovu područja – obuhvata manje, socijalno povezano i geografski celovito područje koji često karakterišu zajedničke tradicije, domaći identitet, osećaj pripadnosti ili zajedničke potrebe i razvojna očekivanja. Takvo područje je cilјno područje za primenu ruralnih mera, koje omogućava održivi razvoj i lakše prepoznavanje lokalnih snaga i slabosti, pretnji i prilika, unutrašnjih potencijala, kao i uočavanje važnijih uskih grla.

Pristup odozdo-ka-gore ("bottom-up" pristup)

Od sedam elemenata LEADER/CLLD pristupa, najznačajniji je pristup odozdo-ka-gore. To znači da lokalni akteri učestvuju u donošenju odluka vezanih za strategiju i selekciju prioriteta koji će se realizovati na njihovom lokalnom području.

Razvoj lokalnih partnerstava u pristupima i delovanju (Lokalne akcione grupe)

Uspostavlјanje lokalnog partnerstava, poznatog kao „Lokalna Akciona Grupa“ (LAG), izvorna je i važna odlika LEADER programa. LAG ima zadatak da formuliše, promoviše i primenjuje lokalnu razvojnu strategiju.

Inovativni pristup

Tradicija je osnov održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način. LEADER može imati važnu ulogu u stimulisanju novih inovativnih pristupa razvoja ruralnih područja. Velika je sloboda i fleksibilnost LAG-ova kod donošenja odluka u aktivnostima usmerenim ka podršci i podsticaju inovacija.

Integralan pristup

CLLD nije sektorski razvojni program, ali lokalna razvojna strategija mora imati multi-sektorsku podlogu, odnosno integrisati aktivnosti nekoliko sektora. Aktivnosti i projekti sadržani u lokalnoj strategiji treba da budu povezani i koordinirani u usklađenu celinu. Integracija se može odnositi na aktivnosti sprovedene u jednom sektoru, na sve programske aktivnosti ili specifične grupe aktivnosti, kao i na povezivanje različitih ekonomskih, društvenih, kulturnih i prirodnih činioca i sektora u LAG području.

Umrežavanje i finansiranje lokalnih projekata

Umrežavanje uklјučuje razmenu dostignuća, iskustava i znanja između LAG grupa, ruralnih područja, vlasti i organizacija uklјučenih u ruralni razvoj, nezavisno od toga da li su direktni korisnici programa. Ovo se takođe, odnosi na transfer dobre prakse, širenje inovativnosti i razvijanje na osnovu znanja stečenog u lokalnom ruralnom razvoju. Saradnja ide i dalјe od samog umrežavanja. Ona uklјučuje lokalne akcione grupe koje mogu zajednički da sprovode projekte unutar ili van CLLD programa, sa drugom grupom u drugom području, regiji, državi EU, evropskoj ili drugoj ekonomskoj uniji, odnosno u nekoj trećoj zemlјi.

Saradnja

Povezivanje, sinergijsko delovanje u razvojnim procesima, razmena znanja i iskustava na univerzalan način osposobljavaju lokalne aktere da koriste razvojna sredstva i šanse, bez obzira na poreklo resursa i trenutnu aktivnost programa.

All rights reserved