• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

lag-brend

 

Uvod

U periodu 6-8. oktobra 2016. godine, LAG Fruška gora-Dunav (LAG FGD) je u svojstvu domaćina primio grčku delegaciju, predstavnike Razvojne agencije Rodopi (LAG Rodopi) i tokom njihovog boravka na Fruškoj gori i u Sremskim Karlovcima, zajednički je realizovan dogovoren program rada.

Tročlanu grčku delegaciju, tokom njihove prve radne posete su činili: Efstatios Kefalidis, generalni  direktor LAG Rodopi;  Georgitsopulu Maria, inžinjer za reginalni razvoj  direktor tehničke službe i dr Nikolaos Kapulas, direktor za ruralni razvoj.

Domaćini tročlanoj grčkoj delegaciji su bili: Aleksandar Žderić, predsednik LAG FGD, Rajko Marinković potpredsednik LAG FGD i Dejan Gluvačević, menadžer LAG FGD.

Radna poseta je organizovana na incijativu LAG Rodopi u skladu sa njihovom praksom praćenja potencijalnih partnera za evropske projekte i LAG saradnju. Ovu praksu su nakon nezadovolјavajućih isksustava sa Bugarskom i Rumunijom, preneli na teritoriju R. Srbije i 3 meseca su pratili odabrane sajtove da bi konačno formirali svoju procenu prihvatlјivih partnera i za kontakt odabrali LAG Fruška gora-Dunav.

Tokom pripreme radne posete je usaglašen tekst Protokola o saradnji koji je potpisan tokom posete i sa srpske strane je poslato pismo o zainteresovanosti za parnersko učešće u projektu Transnational Cooperation „CREATING TOURIST PATHS IN GREECE – SERBIA – CROATIA“ of CLLD (Community – Led Local Development)/LEADER 2014-2020 Programme).

 


Tok radne posete

Grčka delegacija je na Frušku goru stigla 6.10.2016. u večernjim časovima i tokom prvog radnog sastanka u relaksiranoj atmosferi hotela „Norcev“ na Fruškoj gori je usledilo upoznavanje sa tročlanom srpskom delegacijom LAG FGD: Aleksandar Žderić, predsednik LAG FGD, Rajko Marinković, potpredsednik LAG FGD i Dejan Gluvačević, menadžer LAG FGD.

Drugi radni sastanak je održan 7.10.2016. od 10-12 časova u sedištu LAG Fruška fora-Dunav, sa cilјem međusobnog upoznavanja kroz prezentaciju dosadašnjih aktivnosti, performansi i kapaciteta dveju partnerskih organizacija.


Treći radni sastanak je održan od 12-14 časova, sa gostima koji su se lјubazno odazvali pozivu domaćina, u svojstvu predstavnika:

  1. pokrajinskog Sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (g. Dušan Teofilović, pomoćnik sekretara i g Slobodan Teofanov, načelnik u Sektoru za pravne i opšte poslove),
  2. opštine Sremski Karlovci (g. Vladimir Hardomelјa, zamenik predsednika opštine i g. Darko Milanković iz Kancelarije za mlade),
  3. opštine Šid (g. Velimir Ranisavlјević, predsednik SO Šid, g. Dejan Kojić, pomoćnik predsednika opštine i g. Romko Papuga načelnik opštinske uprave Šid),
  4. Pokreta gorana Vojvodine iz Sremskih Karlovaca (g. Aleksa Jeftić, predsednik),
  5. Članovi Upravnog odbora LAG FGD (Sandra Macura, Snežana Daničić, Zoran Jovičin).

Tokom ovog sastanka, LAG Rodopi je prezentovao svoje LAG područje sa oko 110.000 stanovnika, svoju ulogu kao motora ruralnog razvoja koja se ostvaruje pre svega, kroz stalno prisusstvo na terenu i dobar kontakt sa korisnicima iz svih sektora. Posebno je naglašen značaj učešća opštinskih struktura u realizaciji razvojnih projekata i pripremi sastanaka sa korisnicima.


Opštinske strukture imaju dobre informacije o delovanju lokalnih aktera koji su već aktivni, ali i informacije o onima koji tek planiraju da se uklјuče i zatraže sredstva za razvojne projekte.

Prezentovana je LAG kancelarija sa 10 stalno zaposlenih radnika uz napomenu da je oko 120 stručnjaka dostupno za angažman u projektima, po potrebi. Iz prezentacije se vidi da zaposleni rade u ležernoj i prijatelјskoj atmosferi i naglašena je neohodnost negovanja dobrih odnosa u kolektivu. Pomenut je i značaj aktivnog učešća LAG-ova u radu regionalnih LAG mreža, preko kojih ostvaruju uticaj na regionalnom i nacionalnom nivou.

Gosti su predstavili svoj bogat portfolio aktivnosti sa blizu 200 realizovanih projekata, od kojih je svakako najznačajnija investicija u zgradu opere, treću po veličini u Grčkoj, vrednu 27 miliona evra. Ukupna vrednost investicija od osnivanja do sada iznosi preko 120 miliona evra.

Gosti su naveli da su uklјučeni u sve LEADER programe od samog početka, od 1992. godine (LEADER, LEADER+ i LEADER++) i tokom perioda rada od 24 godine je stečeno ogromno iskustvo koje grčki partner ima želјu da prenese na svoje nove srpske partnere.

Sada pripremaju dokumentaciju za LEADER 4 program uz procenu da će u LAG području od strane lokalnih aktera i stejkholdera kao investitora, prema njihovoj Agenciji za plaćanja biti usmereno projekata u oblasti ruralnog razvoja u vrednosti od oko 400 miliona evra.


Gosti sa srpske strane su postavili niz pitanja u vezi sa funkcionisanjem LEADER programa, situacijom sa LAG-ovima koju možemo da očekujemo kada IPARD 2 program krene, a posebno su bili aktivni predstavnici pokrajinske vlade u segmentu načina i modela finansiranja ruralnog razvoja, investicione problematike i rada razvojnih fondova. Razmatrano je i finansiranje prerađivačkih kapaciteta, gde su predstavnici pokrajinske vlade dobili korisne sugestije sa grčke strane kroz primer nedavno završene Strategije za ulaganje u prerađivačke kapacitete na njihovom LAG području, vredne 15 miliona evra. U ovom delu diskusije, gosti su ponudili mogućnost povezivanja pokrajinskih i republičkih organa nadležnih za ruralni razvoj sa Sekretarijatom za LEADER/CLLD grčkog Ministarstva polјoprivrede, što je sa zadovolјstvom prihvaćeno i dogovoreno da se u što kraćem roku pripremi ovakav sastanak.


Predstavnici opštine Šid su se zahvalili gostima za njihov napor da dođu u Srbiju i započnu saradnju, uz sugestiju da je LAG Fruška gora-Dunav ne samo dobar domaćin, već i stručan partner sa kojim se može ostvariti uspešna saradnja. Predstavnici opštine Sremski Karlovci su se zahvalili na prenošenju iskustava od značaja na strateškom nivou i izneli inicijativu za regionalno povezivanje preko evropskog koncepta za regionalnu saradnju područja, koji je dobro razvijen u Grčkoj, navodeći primer šire regije Soluna.

Grčka delegacija je iznela ocenu da bi LAG Fruška gora-Dunav u svetlu dosadašnjih rezultata i ravnomernog uklјučivanja sva 3 sektora (javni, privatni i civilni), mogla da bude nosilac programa za izgradnju kapaciteta za akreditaciju LAG-ova u R. Srbiji i model za lokalni ruralni razvoj u skladu sa LEADER/CLLD principima.

Predstavnici pokrajinskih organa i opštine Beočin su saglasili potrebu izrade razvojne strategije, pa su se neka pitanja odnosila i na ovu problematiku. Gosti su naglasili veliki značaj direktnog uklјučivanja korisnika u izradu Lokalne razvojne strategije kao i njenog značaja za akreditaciju LAG-ova.

Generalni direkto Efstatios Kefalidis je obavestio prisutne da se krajem oktobra 2016. Odlučuje o projektu Transnational Cooperation « CREATING TOURIST PATHS IN GREECE – SERBIA – CROATIA» of “CLLD (Community – Led Local Development)/LEADER 2014-2020 Program, u kome LAG FGD učestvuje u svojstvu parnera.

Treći radni sastanak je završen oko 14.00 časova, kada je otpočeo koktel u sedištu LAG FGD.


Nakon toga je usledila poseta podrumu vinarije „Kiš“, gde je Tamara Popov u svojstvu člana upravnog odbora LAG FGD i domaćina informisala goste o svojoj vinariji i potom priredila degustaciju svojih vina.


Grčka delegacija je izrazila želju da vidi centar Novog Sada i predočena im je kandidatura Novog Sada za evropsku kulturnu prestonicu 2021.


Četvrti radni sastanak je održan u duhu razumevanja i razrade održivog kopncepta pomoći srpskim, a pre svega vojvođanskim LAG-ovima za njihovu pripremu i učešće u predstojećem IPARD 2 programu u R. Srbiji. Razmatrano je da bi koncept pomoći grčke strane mogao da ima prirodu tehničke pomoći u formi razvojnog programa.

Za vreme ulaganja u razvoj Operativne strukture na nacionalnom nivou, na regionalnom nivou bi trebalo pripremiti organizacije za akreditaciju i realizaciju svoje uloge kada IPARD 2 program otpočne.

Peti radni sastanak je održan trećeg dana radne posete, na kome je zajednički sumiran rad tokom posete.


Izveštaj izradio: Dejan Gluvačević, menadžer LAG FGD

 

About Post Author

Leave a Reply

All rights reserved