• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

IMGP5305

 

Tokom rada na Panelu “Ruralni glas” i Okruglom stolu održanim u okviru manifestacije “Ruralni glas”, na kojoj su se okupili učesnici iz 6 vojvođanskih potencijalnih lokalnih akcionih grupa, razmatrane su različite teme od interesa za ulogu i funkcionisanje lokalnih akcionih grupa, kako sa aspekta predstojećeg IPARD 2 Programa, tako i sa aspekta međusobne saradnje i komunikacije.

Obzirom da se radi o prvom sastanku (sajmu) lokalnih akcionih grupa u R. Srbiji I Vojvodini, kao i da je očekivano, pokrenut veliki broj tema sa širokim obuhvatom problematika, tokom rada na sastancima nije bilo moguće predložiti konkretne zaklјučke, već je ostavlјeno da se utisci slegnu i da organizatori predlože zaklјučke, sumirajući celokupni rad u komunikaciji koja će se ostvariti nakon manifestacije.

Tokom rada na Okruglom stolu, u načelu, od strane svih učesnika je podržan concept ruralnog razvoja koji podrazumeva evrospki put i principe, sa želјom da se i u Srbiji dostigne životni standard i stepen razvijenosti ruralnih područja u evrospkim zemlјama. Ruralni razvoj LAG područja Iskazano je puno razumevanje naših specifičnosti i trenutnog stanja u ovoj oblasti na regionalnom i nacionalnom nivou. LAG-ovi su prepoznati kao nova lokalna snaga u identifikaciji lokalnih problema, utvrđivanju potreba, predlaganju i prioritizaciji odgovarajućih rešenja, kroz lokalne razvojne strategije u oblasti ruralnog razvoja.

U tom smislu, LAG-ovi na lokalnom nivou postaju nov partner opštinskim službama jačajući lokalni stručni i kadrovski kapacitet za ruralni razvoj i uzimaju ulogu najznačajnijeg lokalnog partnera koji znalački i sa autoritetom, formuliše percepciju lokalnih aktera, promoviše i zastupa interes lokalnog ruralnog razvoja.

IMGP5341

Nacionalna politika ruralnog razvoja Razmatrana je uloga LAG-ova definisana LEADER pristupom i da, posmatrano na državnom nivou, oni čine mrežu institucija i državni instrument za saradnju na formulisanju, realizaciju promocije, informisanja, javnog zagovaranja i sprovođenja nacionalne politike ruralnog razvoja na lokalnom nivou.

U diskusijama je konstatovano da odsustvo učešća predstavnika Ministarstva polјoprivrede na „Ruralnom glsu“ odražava nedovolјnu podršku Ministarstva delovanju LAG-ova i da je neophodno olakšavanje i ohrabrivanje delovanja LAG-ova na lokalu, u segmentima: 1. edukacije javnog sektora na lokalnom nivou o njihovom učešću u realizaciji ruralnog razvoja i potrebe pružanja podrške radu LAG-ova; 2. promocije uloge LAG-ova kao glavnih promotera ruralnog razvoja u LAG područjima i 3. finansijske podrške radu LAG-ova na samom početku realizacije IPARD 2 Programa, umesto u kasnijim fazama realizacije, kako je sada to planirano od strane Ministarstva.


Lokalne samouprave u ruralnom razvoju LAG područja Sa aspekta praktičnih izazova i otvorenih pitanja, kao najznačajnije su razmatrane teškoće prisutne u animiranju lokalnih samouprava, koje daju nedovolјnu podršku lokalnim akcionim grupama i/ili im pridaju nedovolјan značaj kao lokalnim partnerima u obalsti ruralnog razvoja.

Konstatovano je da to otežava stvaranje kredibilnosti LAG-ova u lokalnim zajednicama i njihovu aktivniju ulogu na umrežavanju lokalnih aktera i stvaranju kvalitetnih strateških dokumenata, koji su osnova za koordinisan, planski i fokusiran razvoj LAG područja.

Ovo je utoliko neobičnije, obzirom da lokalne samouprave koje već duže vreme imaju stalan deficit sredstava za investicije u infrastrukturu, preko sredstava za ruralni razvoj dobijaju mogućnost da zajedno sa drugim lokalnim akterima planiraju i usmeravaju infrastrukturni razvoj lokalne zajednice i realizuju investicije uz 100%-no učešće fondova, što praktično znači da investiraju sredstva sa strane, bez sopstvenog učešća.


Uloga javnog sektora u pobolјšanju uslova u ruralnim područjima Tokom rada na Okruglom stolu je razmatrana buduća uloga Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu u funkciji podrške radu i razvoju postojećih LAG-ova, kao i odnos prema novim organizacijama koje će se u APV, očekivano, vremenom pojaviti.

Takođe je razmatrana i problematika koordinacije uloga Ministarstva polјoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu bez mogućnosti da se o tome donese detalјniji sud ili preporuke, obzirom da u momentu sastanka još nisu imenovani ili tek što su imenovani rukovodioci koji su klјučni akteri i donosioci uloga. Pomenuta je I situacija jačanja uticaja javnog sektora i kadrovskih rešenja na probijanje rokova I nedoslednosti u pristupu ruralnom razvoju.Mladi i ruralni razvoj Razmatrano je i da je ruralni razvoj oblast šira od polјoprivrede i da je potrebno aktivirati saradnju i sa drugim sekretarijatima poput sekretarijata nadležnih za privredu i za nauku i tehnologiju.

Ovde je naglašena potreba formiranja i uklјučivanja mladih kadrova u dizajniranje I aktivno sprovođenje strateških okvira i lokalnih projekata usaglašenih sa tim okvirima. Takođe, sagledana je prepreka za uklјučivanje mladih zbog odsustva formalnog obrazovanja u oblasti ruralnog razvoja i nemogućnosti sticanja praktičnih iskustava za njihovo znalačko uklјučivanje i delovanje u ovoj oblasti.

Formalno obrazovanje o ruralnom razvoju i praktična iskustva stečena u volontiranju na poslovima koje LAG sprovodi na lokalnom nivou, omogućili bi mladima: 1. razumevanje evropskih principa i pristupa ruralnom razvoju, 2. dublјe razumevanje specifičnosti i prioriteta u ruralnom razvoju konkretnog LAG područja i 3. aktivno uklјučivanje mladih u ruralni razvoj u ulozi konsultanata u pripremi projektne dokumentacije lokalnim akterima, koji nemaju kapacitet za pisanje projekata, ali imaju konkretnu poslovno orijentisanu razvojnu inicijativu, kako da unaprede svoj posao u strateškom okviru datog LAG područja.

Jačanje kredibilnosti LAG-ova kao nocioca ruralnog razvoja LAG područja Razmatrana je neophodnost edukacije stanovništva i lokalnih aktera o principima ruralnog razvoja i pogodnostima koje će omogućiti Nacionalni program za ruralni razvoj i IPARD, kao i potreba da se u konkursima pokrajinskih organa koji se odnose na problematike u oblasti ruralnog razvoja, za područja gde postoje aktivne lokalne akcione grupe, predvidi klauzula da članovi lokalnih akcionih grupa specifično, ostvaruju 10 ili 15 bodova.

Razmatrano je i da su članovi lokalnih akcionih grupa lokalni akteri koji su nedovolјno podstaknuti da samoinicijativno ostvaruju aktivniju ulogu u lokalnim zajednicama i da bi, jačanjem kredibilnosti i uloge lokalnih akcionih grupa, članovi bili ohrabreni za umrežavanje i aktivnije učešće u ruralnom razvoju LAG područja.
LAG saradnja

Razmatrana je potreba da se predstavnici domaćih aktivnih lokalnih akcionih grupa okuplјaju prema nekom utvrđenom rasporedu i da bi svaki put to moglo da bude u drugom LAG području, tako da godišnji troškovi organizacije ovih okuplјanja po jednom LAG području budu svedeni na minimum.

IMGP5628

Ocenjeno je da mogućnost konsultacija i razmene iskustava predstavlјa veliku korist za sve LAG-ove, kao i da se kroz pripreme za ove redovne sastanke stvara nov prostor za planiranje i fokusirano rešavanje aktuelnih pitanja, kao i da bi u praksi bilo olakšano sprovođenje zajednički donesenih odluka, ukoliko svi akteri poštuju dogovoreno.


Aktivno učešće hrvatskih kolega i obraćanje pažnje sa njihove strane na sličnost problema s kojima su se i oni sretali u njihovom razvojnom putu je bila od pomoći da se vidi korist od međunarodne saradnje na bržoj identifikaciji problema I kvalitetnijem formulisanju strateškog okvira na nivou njihovog LAG područja.

 


Izveštaj pripremio: Dejan Gluvačević, menadžer LAG FGD

 

 

About Post Author

Leave a Reply

All rights reserved