• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin

LEADER 1 Konferencija LAG FGD

Vrdnik, 1-2. april 2015.

Nakon održanih 5 Info dana sa 148 učesnika iz 5 opština u periodu januar-februar 2015., Konferencija prestavlјa naredni korak u složenom odozdo-na-dole vođenom procesu osnivanja Lokalne akcione grupe (LAG) fruškogorsko-dunavskog regiona, u skladu sa EU Leader/CLLD pristupom.

Na samom početku Konferencije (u 13.30), 5 predsednika navedenih opština, u prisustvu lokalnih i regionalnih medija su zajednički, potpisali Protokol o međuopštinskoj saradnji u oblasti održivog razvoja. Ovim Protokolom je definisan zajednički razvojni okvir 5 fruškogorskih opština i zvanično prihvaćena inicijativa za osnivanje Lokalne akcione grupe Fruška gora – Dunav, pokrenuta 24.11.2014. od strane lokalnih stejkholdera.

Protokolom se ozvaničava inicijativa lokalnih stejkholdera, pokrenuta i vođena kao nezvanična tokom 4 meseca napornog rada i ovo je verovatno jedini takav primer u Republici Srbiji kojim se praktično pokazuje da lokalna inicijativa može biti uspešna i bez početnog pravnog okvira, a poseban kuriozitet je da je ova inicijativa tokom svoje nezvanične faze uspešno sinhronizovana u 5 opština fruškogorskog regiona, koji čini prirodnu i jedinstvenu geografsku i ekonomsku celinu. Ozvaničenje lokalne inicijative dokumentom Protokola je akt usvajanja i primene pristupa odozdo-na-gore, u skladu sa evropskim LEADER i CLLD pristupom.

Gosti konferencije su bili uvaženi prestavnici Lag Baranja, R Hrvatska, predstavnici gradske uprave grada Doboja i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu AP Vojvodine. 60 učesnika Konferencije su odabranih 12 predstavnika iz javnog, privatnog i civilnog sektora iz svake od 5 fruškogorskih opština, koji su prisustvovali Info danima i aplicirali za učešće na Konferenciji.

Rad LEADER 1 Konferencije se odvijao u okviru tema:

1.LEADER/CLLD pristup ruralnom i razvoju polјoprivrede Regiona;

2.Problemi koji usporavaju razvoj Regiona;

3 .Razvojne šanse Regiona.

Prvog dana je, nakon svečanog dela sa potpisivanjem dokumenta Protokola, realizovan i informativni deo Konfeferencije, gde su gostujući uvodničari iz LAG Baranja, gđa Liidija Dabić i g. Stanko Dabić, učesnike informisali o svojim isksutvima oko razvojne uloge i rezultata rada njihove LAG Baranja, a potom su učesnici u okviru 3 radne grupe imali priliku da neposredno razgovaraju sa svakim od uvodničara i iz prve ruke dobiju sve relevantne informacije.

Format rada na II danu Konferencije je prilagođen umrežavanju učesnika kroz istovremeno aktivno učešće svih 60 učesnika i pruženu mogućnost da svaki učesnik koristi svoje znanje i isksutvo na razmatranju fruškogorskih aktuelnih tema. Ovaj fromat je baziran na metodologiji danskog Saveta za polјoprivredu i dizajniran tako da omogućava dobru i istovremenu međusobnu informisanost svih učesnika o sadržaju i tokom i po završetku rada. Učesnici su radili u 6 radnih grupa u 6 koraka, a u svakom drugom koraku naizmenično je menjan sastav radnih grupa (6 projektnih grupa formiranih po sektorskoj pripadnosti i 6 diskusionih grupa sa međusekotrskim sastavom). Finalni 7-mi korak je bio zajednički, u plenarnoj sesiji na kojoj su svi učesnici glasali i konsenzusom usvojili konačnu listu razvojnih šansi na Fruškoj gori.

Moderaciju radnih grupa su vršili odabrani učesnici iz 5 opština, koji su prethodno prošli jednodnevnu obuku i svoju ulogu su obavili vrlo profesionalno, efikasno i sa puno entuzijazma.

Y завршном обраћању, модертаор Конференције и координатор Радне групе за формирање ЛАГ Фрушка гора-Дунав, Дејан Глувачевић је информисао учеснике о даљим корацима у процесу и позвао их да активно узму учешће у активностима планираним за април 2015.: СWОТ анализи и радионицама на изради Статута будуће ЛАГ, чиме је рад Конференције и званично завршен, а тиме и све планиране програмске активности Конференције успешно реализоване.

About Post Author

Leave a Reply

All rights reserved