• +381 069 627 530
  • lag.fgdr@gmail.com
  • Trg Cara Lazara 1, 21300 Beočin


Tokom 14. i 15.-og februara 2017. je realizovana poseta 5-člane češke delegacije iz češke LEADER mreže koju je predvodio g. Roman Haken, član Evropskog odbora za socijalni i ekonomski razvoj. Ostali članovi delegacije su bili predstavnici 3 češke lokalne akcione grupe. Domaćin češkoj delegaciji su bili članovi Upravnog odbora LAG Fruška gora-Dunav, a opština Beočin je bila domaćin .


Poseta je započela sastankom u zgradi pokrajinske vlade gde su predstavnici Sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zvanično primili delegacije gostiju i domaćina. Predstavnici ispred Sekretarijata su bili g. Dušan Teofilović, pomoćnik sekretara, g. Slobodan Teofanov, načelnik i g. Miloš Šešlija, sam. stručni saradnik.

Nakon uvodnog izlaganja gde su gosti upoznati sa situacijom oko realizacije IPARD 2 programa u R. Srbiji razgovor je tekao u pravcu formata za povezivanje i saradnju u oblasti jačanja kapaciteta za lokalni ruralni razvoj i mogućih oblika transfera znanja i iskustava češke strane srpskoj strani u ovoj oblasti.

Predstavnici češke strane su predložili stvaranje institucionalne strukture koja bi omogućila horizontalno i vertikalno povezivanje faktora koji učestvuju u realizaciji ruralnog razvoja, razrađujući posebno situaciju i uska grla na lokalnom nivou. Predloženo je i da se organizuje jedna zajednička konferencija na kojoj bi se bliže razradili modeli i utvrdili planovi za ovakav vid saradnje. Predstavnici Sekretarijata su podržali ovaj prostup i pozdravili predlog da se kao početni korak organizuje zajednička konferencija češke i srpske strane.

Nakon sastanka u zgradi pokrajinske vlade, lјubaznošću g. Milinkovića, predsednika opštine Beočin, dalјi rad domaćina i gostiju se odvijao u objektu pokrajinske vlade na Andervlјu, na Fruškoj gori u opštini Beočin.


Domaćini su ispred LAG Fruška gora-Dunav prezentovali osnovne informacije o delovanju organizacije i svoje viđenje regionalne saradnje. Tokom prvog dana je izneto više različitih modela saradnje, sadržaja saradnje i potencijalnog broja partnera koji bi bili obuhvaćeni saradnjom.

Sumiranjem prezentovanog materijala, detalјno je analizirana institucionalna struktura koja bi nosila saradnju, kao i elementi na kojima bi se ta saradnja bazirala.


 

 

About Post Author

Leave a Reply

All rights reserved