ОСНОВАНА МРЕЖА ЛАГ-ова СРБИЈЕ

У Кули је 06.02.2021. године основана Мрежа локалних акционих група Србије. Представници ЛАГ „Срце Бачке“, ЛАГ „Панонски фијакер“, ЛАГ „Фрушка гора-Дунав“, ЛАГ „Партнерство за Потамишје“, ЛАГ „Горњи Тамиш“, ЛАГ „К2“ и ЛАГ „Сунчана равница“ формирали су националну организацију која ће се првенствено бавити остваривањем циљева у области одрживог управљања руралним развојем у складу са LEADER принципима и CLLD приступом. Крајњи циљ јесте унапређење квалитета живота и равномерни регионални развој руралних подручја Републике Србије. За председника Мреже изабран је Бојан Ковач, мастер правник из Сомбора.

Мрежа има за циљеве: помоцију вредности руралних подручја и афирмацију њиховог значаја за социо-економски развој, планирање и имплементацију развојних пројеката у складу са LEADER принципима и CLLD приступом, припрему актера са руралних подручја за оснивање потенцијалних партнерстава, умрежавање и јачање партнерстава, осигуравање благовременог протока тачних информација и знања, јачање капацитета чланова и развој руралног подручја уопште, а посебно у области привреде, пољопривреде, инфраструктуре, туризма, информисања, образовања, здравства, културе, спорта, заштите животне средине и одрживог развоја.