4 R
4 T
4 T
Slama - Foto Ismet Isa Ademovski (Large)
epic
Dunav - Foto Ismet Isa Ademovski (2) (Large)
epic

Уопштено о LEADER приступу

LEADER – “Links between actions for the development of the rural economy”, представља механизам провођења мера политике руралног развоја Европске уније, а темељи се на реализацији локалних стратегија руралног развоја (ЛСРР) којима управљају локалне акционе групе.

Локална стратегија руралног развоја (ЛСРР) је стратешки планско-развојни документ који доноси и спроводи ЛАГ на подручју које обухвата.

Локална акциона група (ЛАГ) је партнерство представника јавног, приватног и цивилног сектора одређеног руралног подручја које је основано с намером израде и спровођења локалне стратегије руралног развоја тог подручја, а чији чланови могу бити физичка и правна лица.

Циљ LEADER приступа је промовисање руралног развоја путем локалних иницијатива и партнерстава. Основни циљеви LEADER приступа унутар IPARD-а су:

 • Побољшање руралних животних и радних услова
 • Стварање нових, одрживих могућности зараде
 • Очување и стварање нових радних места
 • Диверсификација привредних активности

Једна од основних карактеристика спровођења руралног развоја у руралним заједницама је стављање нагласка на локално становништво чиме се оно потврђује као главни чинилац укупног развоја руралних подручја. Управо то ослањање на људе који живе у руралним подручјима и на њихове способности за откривање оног што најбоље одговара њиховој околини, култури, радним традицијама и вештинама чини посебност LEADER пројеката.

Повезивање свих сектора, цивилног, приватног и јавног те заједничко осмишљавање стратешких циљева и приоритета појединог руралног подручја, односно децентрализација доношења одлука и одговорности на овај ниво, почело се осмишљавати у руралним подручјима кроз LEADER приступ, односно стварање локалних акционих група (ЛАГ) у оквиру одређене микрорегије.
Међусекторска сарадња, информисање и едукација становништва о мерама развоја руралних подручја, израда и спровођење локалне стратегије руралног развоја која се темељи на интеракцији између учесника и пројеката различитих сектора локалне економије, осмишљавање, пријава и реализација пројеката од стране учесника у ЛАГ-у главне су ставке оваквог јавно-приватног партнерства које се темељи на боттом-уп приступу или приступу одоздо према горе.

Начела LEADER

LEADER говори о томе како, а не шта треба радити. Састоји се од седам основних елемената – начела, која треба следити у потпуности:

 1. Одрживи рурални развој темељи се на очувању и уравнотеженом развоју друштвеног и привредног капитала уз очување околине. Хоризонтално, међусекторско повезивање као и вертикално повезивање локалних, регионалних и националних институција посебно је важно у остваривању одрживог руралног развоја.
 2. Приступ темељен на карактеристикама подручја – свако рурално подручје има своје особине, потенцијале и препознатљивост на којима треба градити будућност.
 3. „Bottom up“ приступ – приступ одоздо према горе – укључивање свих расположивих снага у локалним заједницама које доприносе квалитетном развоју кроз изношење идеја и могућих решења.
 4. Успостављање локалних партнерстава – јединствена идеја стварања локалних јавно-приватних партнерстава у облику локалних акционих група – ЛАГ-ова.
 5. Иновативност – традиција је свакако темељ одрживог руралног развоја, али су иновације нужне како би се традиционалне вредности представиле на нов и тржишно конкурентан начин.
 6. Умрежавање – повезивање, учење на примерима добре праксе, пренос и размена знања и искустава, заједнички развој европских руралних средина, међусобна помоћ и подршка.
 7. Сарадња – је корак даље од умрежавања, према покретању и спровођењу заједничких пројеката два или више ЛАГ-ова унутар земље, региона и/или Европске уније.